"La enseñanza es una forma de seducción. El encuentro auténtico entre alumno y maestro no puede prescindir de la pasión y el amor por el conocimiento"
G. Steiner

martes, 12 de enero de 2016

ENTRADA TEMES 4 I 5Com ja hem pogut veure al llarg del curs i de l’assignatura de Mitjans i Recursos Tecnològics en el Procés d’Ensenyança-Aprenentatge en la Primera Infància, les noves tecnologies formen part del nostre dia a dia. Però, quina és la tasca de l’escola en el respecte de les TIC? I del mestre? De qui depèn la innovació tecnològica a les aules d’infantil? Dels governs i les lleis o depèn de cada mestre? Al llarg d’aquesta entrada tractaré de donar resposta a aquestes i altres preguntes a partir d’autors com Jordi Adell i Manuel Area entre altres.

A finals dels anys vuitanta comencen a aparèixer els primers programes institucionals que pretenen introduir les noves tecnologies a les escoles, es comencen a dotar de als centres d’equips i hardware informàtics i es realitzen accions de formació del professorat com el programa ATENA. Hi ha molta il·lusió i voluntat però falten recursos materials i econòmics. A més, amb la reforma de la LOGSE al 1990, es deixa de prioritzar la introducció de les TIC  a les escoles i molts d’aquest programes desapareixen (Area, 2006).


Amb la popularització  d’Internet cap a finals dels anys noranta principis de l’any 2000, es tornen a prioritzar les TIC, sorgeixen nous programes  que tenen objectius com dotar a totes les escoles d’equips, d’Internet, recursos i formació com el programa, a nivell europeu, e-Learning, el qual es tradueix en Espanya en el pla Info XXI o España.es (en finalitzar el pla). Els seus objectius millorar el sistema educatiu integrant les TIC en el procés d’ensenyament-aprenentatge, millorar les infraestructures, formació del professorat  i canvi dels continguts educatius. 

Però una vegada més, amb el canvi de Govern, es paralitzen alguns plans d’integració de les TIC o es transformen amb uns altres. En aquest cas, les competències educatives passen a mans dels governs autonòmics, la qual cosa provoca que en lloc d’haver un pla que coordini la integració de les TIC a les escoles, el que apareix són molts plans d’accions aïllats i exclusius de cada comunitat autònoma (Area, 2006). Personalment m’agradaria dir que tots els canvis de governs que es van produint en la nostra societat no haurien d’afectar a l’educació, es a dir, aquets àmbit hauria de ser consensuat per tots els partits polítics i no cada vegada que hi ha eleccions, el nou govern faci una llei d’educació que prioritzi els seus ideals en lloc de formar persones competents i crítiques, independentment del partit que governi. 


Però deixant de banda les lleis, quina és la funció del mestre per integrar les TIC a l’escola? I a l’aula? I a l’aula? Una integració efectiva de les TIC a l’escola, no depèn només de la llei d’educació. Segons Iglesias (2004), s’ha de tenir en compte tant els agents educatius (professors, alumnes, pares i comunitat) com les tasques bàsiques en el procés educatiu (ensenyament, aprenentatge, les relacions de comunicació i l’organització, gestió i administració del centre).

Per tant cada centre ha de disposar d’un Pla TIC integrat en el seu projecte educatiu, que és “un instrument de planificació que persegueix el desenvolupament del tractament de la informació i la competència digital i la integració de les TIC coma  eina didàctica en el procés E/A” . Per tant, la integració de les TIC no depèn només de la llei sinó que també entren en joc la cultura de centre, les creences i expectatives que te la comunitat educativa al voltant de les TIC, la metodologia del professor, la formació i altres factors veurem a continuació. 

De fet, el procés d’integració de les noves tecnologies no és fàcil i pot tardar de 3 a 5 anys o més. Consta de diferents fases per les quals passa el docent, projecte ACOT, i són les següents:Accés: aprendre l’ús bàsic de la tecnologia.

Adopció: els mestres fan servir l’ordinador per fer el mateix que feien sense el mateix.

Adaptació: s’integren noves tecnologies en pràctiques tradicionals però augmentant la productivitat (ritme i quantitat de treball).

Apropiació: quan comencen a experimentar-se noves formes de treballar didàcticament fent ús de les TIC, obrint noves possibilitats que sense la tecnologia no serien possibles. 

Innovació: fer ús de les TIC de manera que no ho ha fet ningú abans i crear nous recursos i mètodes i integrant-los en les activitats curriculars.
 
Per tal d’arribar a la fase d’innovació, existeix un model de disseny d’activitats mitjançant la tecnologia, el model TPACK:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Tpack.jpg

Aquest model de coneixement multidisciplinari sosté que hi ha 3 tipus de coneixements bàsics que combinats entre si donen lloc a 6 tipus de coneixements distints per tal de integrar les TIC i d’innovar a les aules. Penso que aquest model de programació d’activitats és molt important donat que engloba tots els tipus de coneixements i mitjançant aquest model la innovació seria possible a més de treballar de manera competent totes les àrees i coneixements. 
                                

Per finalitzar aquesta entrada us deixaré alguns enllaços a lectures que hem vist a classe en les quals apareixen idees per programar  activitats TIC, com “a la caça del tresor” o com fer ús de les TIC  a l’aula d’infantil. També dir que, al llarg d’aquest temes 4 i 5 he pogut aprendre la importància del docent per tal d’integrar les TIC a les aules, des de la llei educativa, passant pel centre i a nivell d’aula, es a dir, sense unes lleis que aporten recursos materials i econòmics als centres, un pla TIC que organitzi aquest recursos i coordini les tasques a desenvolupar per part de l’equip docent i uns professionals formats en la matèria, amb grans expectatives cap a les noves tecnologies, motivació i ganes d’innovar, la integració de les TIC no seria possible, per tant privaríem als alumnes, els principals protagonistes de l’educació, d’una ensenyança que els  prepari per afrontar la societat del segle XXI.

Alguns enllaços d'interés:
Imatges aula antiga i moderna